Bądź przed wszystkimi. Niezależna moda z Polski i Europy.
Ubrania, dzięki którym się wyróżnisz. Gdziekolwiek jesteś, wyglądaj stylowo.
Kolekcje prosto od projektantów. Unikatowa selekcja stylistów SHOWROOM.

Bądź przed wszystkimi. Niezależna moda z Polski i Europy.

 • Menu
 • 0
  Lista życzeń
 • Razem przed rabatem
  Razem
  Nie zawiera kosztów dostawy
  0
  Koszyk
  Mój koszyk

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat 50zł przy płatności BLIKIEM”

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Organizatorem Promocji jest SHOWROOM SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421178, o numerze NIP: 5213628819, numerze REGON: 146059201, zwana dalej „Organizatorem”.

2.     Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu internetowym SHOWROOM.PL określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem https://www.showroom.pl/regulamin.

3.     Zasady korzystania z kodów rabatowych znajdują się na w załączniku do Regulaminu, o którym mowa powyżej

4.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Rabat 50zł przy płatności BLIKIEM i jest dostępny pod adresem www.shwrm.to/blik-regulamin w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności („Promocja”).

 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1.      W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci portalu internetowego SHOWROOM.PL, którzy dokonają zakupów towarów oferowanych na tym portalu w czasie trwania Promocji („Uczestnicy Promocji”) i dokonają zapłaty za towary lub usługi na portalu SHOWROOM.PL za pomocą formy płatności BLIK.

2.      W ramach Promocji Organizator będzie nagradzał Uczestnika Promocji realizującego płatność za pomocą mechanizmu Blik rabatem w wysokości 50 zł brutto. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie w portalu internetowym pod adresem SHOWROOM.PL zakupu towarów na minimalną kwotę zamówienia brutto nie niższą niż 300 zł oraz wpisanie przez Klienta  kodu rabatowego   „BLIK” w koszyku znajdującym się pod adresem www.showroom.pl/c/cart/view  

4.      Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, każdorazowo otrzymując rabat, aż do wyczerpania się puli dostępnych rabatów, których limit określony został w § 3 pkt. 2 Regulaminu.

5.      Rabat zostanie naliczony wyłącznie po wybraniu BLIKa jako formy płatności oraz wpisaniu kodu rabatowego „BLIK” w Koszyku.  

7.      W przypadku anulowania przez Uczestnika Promocji zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży kod rabatowy zostanie anulowany i nie przysługuje Uczestnikowi Promocji.

8.     Nie ma można łączyć kodu rabatowego „BLIK” z innymi kodami.

 

 

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.       Promocja trwa od dnia 07.08 2017 roku do dnia 31.08 2017 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na rabaty.

2.       Pula środków przeznaczonych na rabaty wynosi 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 4. DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator.

2.      Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

3.      Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.showroom.pl lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§ 5 REKLAMACJE

 

1.   Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za towary oferowane w sklepie internetowymshowroom.pl.pl z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIK. Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.

2.   Reklamacje dotyczące Promocji można składać listem na adres Organizatora - SHOWROOM SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421178, o numerze NIP: 5213628819, numerze REGON: 146059201,bądź w celu przyspieszenia załatwienia reklamacji na adres email: kontakt@showroom.pl w tytule emaila wpisując „Promocja Blik”. Uczestnik wesprze Organizatora w szybkim rozpatrzeniu reklamacji jeśli złoży ją nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Promocji. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika Promocji o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.       Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.shwrm.to/blik-regulamin

 

Chat