Wydluzony okres zwrotu do 15 stycznia 2022
Wydluzony okres zwrotu do 15.01.2022
Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty

Menu
DARMOWA DOSTAWA od 300 PLN & 14 DNI NA ZWROT

Cookie policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

stosowana przez Showroom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez SHOWROOM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000421178 (dalej także jako „my” lub „Showroom”) danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego www.showroom.pl („Serwis”) lub biorących udział w konkursach i akcjach promocyjnych, które organizujemy. Zostaje on udostępniony w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe przetwarzamy (dalej także jako „Wy” lub „osoby, których dane dotyczą”) jak najpełniejszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz Waszych prawach, a naszych obowiązkach związanych z takim przetwarzaniem. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą począwszy od dnia 25 maja 2018 r. jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także „RODO”), którego polski tekst jest dostępny pod adresem URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

I. Podstawowe informacje

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o zakresie zastosowania niniejszego dokumentu, podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, inspektorze ochrony danych i zasadach bezpieczeństwa danych. Niniejsza część zawiera także listę definicji pojęć mających istotne znaczenie dla prawidłowego zrozumienia niniejszego dokumentu.

1. Definicje podstawowych pojęć

Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).

Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Informacje zawarte w Pliku Cookie mogą obejmować identyfikator (cookie ID) pozwalający na rozpoznanie urządzenia i treść obejmującą dane takie jak np. informacje o zalogowaniu lub informacje o odwiedzonych stronach internetowych. Przeglądarka przesyła informacje z Plików Cookie na serwer przy każdym nowym zapytaniu składanym w trakcie odwiedzania stron internetowych. Większość Przeglądarek domyślnie dopuszcza korzystanie z Plików Cookie. Zarządzanie Plikami Cookie jest możliwe za pomocą narzędzi Przeglądarki (zazwyczaj w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”); w ramach zarządzania Plikami Cookie Przeglądarki mogą oferować opcje wyłączenia przechowywania Plików Cookie lub uzależnienia ich przechowywania od zgody Korzystającego lub innego rodzaju ograniczenia wykorzystania Plików Cookie. W każdym czasie mogą być one również usunięte.

Państwo trzecie: państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Projektant: zewnętrzny sprzedawca wymieniony w Serwisie będący przedsiębiorcą w myśl Kodeksu cywilnego, którego Produkty mogą być nabywane przez Was za pośrednictwem Serwisu.

Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Serwis: serwis www.showroom.pl i wszystkie świadczone przez nas pod tym adresem URL usługi, szerzej opisane w punkcie I.2 poniżej.

Usługi: oznaczają usługi dostępne w ramach Serwisu oraz konkursy i akcje promocyjne, które niekiedy organizujemy (w tym w szczególności konkursy i akcje promocyjne organizowane w ramach portali społecznościowych) oraz innego rodzaju formy naszej działalności, w związku z którymi odwołujemy się do niniejszej polityki prywatności.

Obserwowanie: zbieranie i ocena danych dotyczących Waszych zachowań w związku z naszymi Usługami.

Technologie obserwowania: działania osób korzystających z Serwisu mogą być obserwowane za pomocą rejestrów aktywności (logów) przechowywanych na naszych serwerach lub poprzez zbieranie danych z urządzeń końcowych za pomocą Pikseli, Plików Cookie lub innych podobnych technologii.

Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Piksel: zwany również pikselem obserwacyjnym, sygnalizatorem sieciowym lub web beacon, stanowi mały, niewidoczny element graficzny umieszczony w treści stron internetowych lub e-maili przygotowanych przy użyciu HTML. Z chwilą otwarcia danego dokumentu zostaje on pobrany z serwera, który rejestruje jego pobranie. Pozwala to zarządcy serwera stwierdzić, czy jego e-mail został otworzony lub strona internetowa odwiedzona. Funkcja ta jest zazwyczaj wywoływana za pomocą niewielkiego programu (JavaScript). Pozwala on na uzyskanie niektórych informacji z Waszych urządzeń, takich jak np. treść Plików Cookie, dokładny czas odwiedzin, a także informacji o stronie, na której Piksel został umieszczony.

2. Zakres stosowania

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.showroom.pl, w tym w szczególności usług obejmujących prowadzenie kont (użytkowników i Projektantów) tego serwisu oraz wysyłki newsletterów. Warunki świadczenia usług w ramach serwisu dostępne są pod adresem www.showroom.pl/regulamin.

Niniejszy dokument ma także zastosowanie do danych osobowych, które podajecie nam przy okazji uczestnictwa w organizowanych przez nas konkursach lub akcjach promocyjnych, nawet jeżeli danych tych nie podaliście nam za pomocą Serwisu.

3. Dane administratora

Administratorem Waszych danych osobowych, tj. podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania Waszych danych w związku z korzystaniem z Serwisu, który za to przetwarzanie jest odpowiedzialny jest:

Showroom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Nasz adres to:

ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa

Zostaliśmy zarejestrowani przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000421178. Możecie skontaktować się z nami telefonicznie, pod numerem telefonu 22 100 44 41 lub mailowo pod adresem kontakt@showroom.pl.

4. Inspektor ochrony danych

Z ustanowionym przez nas inspektorem danych osobowych możecie kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@showroom.pl.

II. Charakterystyka operacji przetwarzania danych

W niniejszej części zawarte zostały szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych Usług. Dla lepszej przejrzystości podzieliliśmy wykonywane przez nas operacje przetwarzania pod względem funkcjonalnym. W trakcie korzystania z naszych Usług różne rodzaje operacji – w zależności właśnie od ich funkcji – mogą mieć zastosowanie niezależnie od siebie lub jednocześnie.

1. Podstawowe informacje dotyczące operacji przetwarzania danych

Jeżeli nic innego nie wynika z dalszej części niniejszego dokumentu, następujące zasady mają zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania Waszych danych osobowych, których się podejmujemy:

a. Brak obowiązku podania danych osobowych i konsekwencje braku podania danych

Przepisy prawa, ani umowa nie wymagają podawania nam Waszych danych osobowych. Jeżeli w ramach korzystania z Usług będziecie podawać nam dane osobowe, możemy wskazać, które z nich są niezbędne po to, abyśmy mogli świadczyć Wam daną Usługę (warunki korzystania z takiej Usługi mogą przewidywać po Waszej stronie – już po ich zaakceptowaniu – obowiązek sprawdzenia, że wprowadzone przez Was dane są poprawne – nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich podawanych przez Was danych; np. nie mamy wiedzy czy podany przez Was adres do wysyłki jest rzeczywiście tym adresem, na który ma przyjść zamówiony przez Was produkt; to samo dotyczy sytuacji, w których Wy zmieniacie swój adres e-mail, a my o tym nie wiemy). Konsekwencją niepodania nam danych, które są niezbędne do świadczenia określonej Usługi jest to, że nie będzie ona świadczona. Konsekwencją podania nam nieprawidłowych lub niepełnych danych może być brak możliwości prawidłowego świadczenia określonej Usługi.

b. Podstawy przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych – w ogólności

Wasze dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji umów, które z Wami zawieramy, a na podstawie których to umów prowadzimy dla Was konta w Serwisie lub które to umowy określają zasady uczestnictwa w konkursach i akcjach promocyjnych jak również w celach związanych ze sprzedażą produktów na Waszą rzecz przez Projektantów. Ponadto możemy przetwarzać Wasze dane osobowe w naszych prawnie uzasadnionych celach takich jak prowadzenie marketingu naszych Usług, badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych, badanie prawidłowości funkcjonowania Usług i poprawianie ich działania, a także na potrzeby sprawozdawczości księgowej i obsługi dokonywanych przez Was zgłoszeń. Wreszcie, w niektórych wypadkach możemy przetwarzać Wasze dane osobowe w oparciu o zgodę, której nam udzielicie; szczegółowe zasady takiego przetwarzania będą Wam przedstawione przed wyrażeniem przez Was zgody, tak abyście mogli się z nimi zapoznać i podjąć decyzję o wyrażeniu zgody z pełną świadomością jej znaczenia.

c. Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacji, w której przekazywalibyśmy dane do państw trzecich, tj. państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, będzie to następowało z zachowaniem przewidzianych prawem wymogów.

Jeżeli przekazanie danych nie będzie następowało w ramach wykonania umowy lub nie będziemy mieli na takie przekazanie wyraźnej zgody, lub jeżeli przekazanie to nie będzie niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ani też jeżeli nie wystąpi żaden inny wyjątek spośród tych wymienionych w art. 49 RODO, dane będą przekazywane do państwa trzeciego tylko przy zachowaniu wymogów z art. 45 lub art. 46 RODO.

.

Dodatkowo, lub niezależnie od powyższego, odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, zawieranych podmiotami, które otrzymują dane, mogą być stosowane. Przykłady standardowych klauzul ochrony danych są dostępne na stronach Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl).

d. Usługi hostingu świadczone przez dostawców zewnętrznych

Podejmowane przez nas działania obejmujące przetwarzanie danych są w dużej mierze realizowane przy udziale dostawców usług hostingowych, którzy zapewniają nam przestrzeń i infrastrukturę w ramach ich centrów danych i którzy także przetwarzają dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Dostawcy ci mogą otrzymywać wszystkie opisane w niniejszym dokumencie dane w związku ze wszystkimi określonymi w nim celami przetwarzania danych. Dostawcy ci przetwarzają dane albo wyłącznie w Unii Europejskiej albo przy zastosowaniu wymogów, o których mowa w lit. c powyżej.

e. Odbiorcy danych

Jeżeli przekazujemy Wasze dane innym osobom to są to inni administratorzy danych lub zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy wykonywanie pewnych czynności przetwarzania na potrzeby osiągnięcia opisanych wyżej celów, (np. Projektanci otrzymują dane osób, które zawarły z nimi umowę sprzedaży i dokonały zakupu produktów Projektantów za pośrednictwem Serwisu). Jedynie w bardzo rzadkich sytuacjach będą to władze państwowe (w tym także organy ścigania), jeżeli musimy spełnić prawny obowiązek, który na nas spoczywa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub gdy jest to konieczne dla wykonywania uprawnień, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przykłady podmiotów, które mogą otrzymywać Wasze dane zostały podane w punktach 2-5 poniżej (przy czym ich tam wyszczególnienie nie musi oznaczać, że w każdym wypadku otrzymują one takie dane; możliwe jest na przykład, że będziemy rozwijać nasze usługi w taki sposób, że niektóre czynności przetwarzania, które świadczą dla nas obecnie podmioty zewnętrzne, będą wykonywane przez nas wewnętrznie).

f. Okres przechowywania – retencja danych

Dążymy do tego, by Wasze dane były przez nas przechowywane możliwie jak najkrócej. Jednakże, większość wykonywanych przez nas czynności przetwarzania to czynności związane z pozostającymi w mocy umowami, które z Wami zawieramy (takimi jak te dotyczące utrzymania kont, czy wysyłki newsletterów) lub które zawierają z wami Projektanci (tj. umowy sprzedaży zawierane z Projektantami za pośrednictwem Serwisu).

Naszą główną wytyczną jest przechowywanie danych tak długo jak to konieczne; zazwyczaj oznacza to okres świadczenia Wam określonej Usługi i następujące po tym okresie okresy przedawnienia roszczeń (które zazwyczaj rozpoczynają swój bieg po zakończeniu świadczenia Usługi lub wykonaniu umowy sprzedaży przez Projektanta, zaś najdłuższe z nich, dotyczące niektórych roszczeń mogących przysługiwać konsumentom, mogą trwać maksymalnie prawie 7 lat; przy czym każdy termin przedawnienia może zostać przerwany, wskutek czego zaczyna być liczony na nowo). Niektóre dane, takie jak dane dotyczące historii sprzedaży, są przez nas przechowywane przez okres, w którym utrzymujecie u nas konto (służy to świadczeniu Wam usługi utrzymania konta) i mogą być przechowywane po zakończeniu tego okresu, jeżeli mający zastosowanie termin przedawnienia jeszcze nie upłynął. Ponadto, przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy podatkowe, mogą wymagać od nas byśmy przechowywali dokumentację dotyczącą zawieranych z Wami transakcji jakiś czas po jej zakończeniu, a nawet jakiś czas po tym jak zamknęliście konto, które dla Was prowadziliśmy.

g. Kategorie danych

W dalszych punktach posługujemy się poszczególnymi nazwami kategorii danych:

o Dane konta: login / identyfikator użytkownika i hasło,

o Podstawowe dane osobowe: zwrot grzecznościowy, płeć, imię, nazwisko, data urodzenia,

o Dane adresowe: ulica, numer domu, inne dane co do adresu, kod pocztowy, miasto, kraj,

o Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,

o Dane o logowaniu: informacje o usłudze, za pomocą której doszło do logowania, czasie logowania, techniczne szczegóły logowania i wylogowania oraz weryfikacji osoby, dane podane w trakcie logowania,

o Historia transakcji: zamawiane produkty, ceny, informacja o płatności i dostawie,

o Dane płatności: numer rachunku, szczegóły karty kredytowej lub korzystania z innych usług płatniczych takich jak PayPal,

o Profil użytkownika newslettera: informacje o otwarciu newslettera (dzień, godzina), treści, wybranych linkach oraz informacje o systemie, za pomocą którego otwarto newsletter takie jak adres IP, przeglądarka, jej wersja, typ urządzenia, system informatyczny i inne podobne informacje techniczne,

o Dane o dostępie: czas (data i godzina) korzystania z Usług, adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, strony odwiedzone w trakcie sesji, identyfikator sesji, informacje o systemie, za pomocą którego korzystano z Usługi, takie jak adres IP, przeglądarka, jej wersja, typ urządzenia, system informatyczny i inne podobne informacje techniczne.

2. Dostęp do Usług

Poniżej przedstawiamy Wam jak Wasze dane mogą być przetwarzane w związku z dostępem do naszych Usług (np. w związku z otworzeniem stron internetowych, aplikacji mobilnych, nawigacją etc.). Mając na uwadze to w jaki sposób funkcjonuje przekazywanie informacji przez sieć Internet, nie jest możliwe zaniechanie przesyłania niektórych danych do zewnętrznych dostawców. W takich wypadkach to oni sami są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemów, z których korzystają i za ustalenie okresów, w których określone dane mogą przechowywać

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uzasadniony interes (o ile występuje)

Dane o dostępie

Ustanowienie połączenia, wyświetlanie treści usługi, wykrywanie ataków związanych z niestandardową aktywnością, diagnostyka błędów

art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Właściwe funkcjonowanie Usług, bezpieczeństwo danych I procesów, zapobieganie nadużyciom, zapobieganie szkodom związanym z zakłóceniem działania systemów, ulepszanie i rozwój Usług.

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców

Zakres danych

Podstawa prawna

Uzasadniony interes (o ile występuje)

Zewnętrzni dostawcy treści, dostarczający treści niezbędnych do wyświetlania Usług

(obrazów, filmów, postów z mediów społecznościowych, bannerów, czcionek, informacji o aktualizacjach).

Dane o dostępie

art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

Należyte funkcjonowanie

usług, wyświetlanie treści

Dostawcy usług bezpieczeństwa informatycznego

Dane o dostępie

art. 6 ust. 1 lit c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dostawcy usług analitycznych i marketingowych

Dane o dostępie

Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO) bądź przetwarzanie przez tych dostawców działających w charakterze odrębnych administratorów, którzy stosują własne zasady ochrony danych osobowych (Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., Awin Ltd., Awin AG)


3. Utrzymanie konta

Poniżej przedstawiamy Wam jak Wasze dane mogą być przetwarzane, jeżeli założycie konto pod adresem www.showroom.pl:

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uzasadniony interes (o ile występuje)

Dane konta

Weryfikacja na potrzeby dostępu do konta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Podstawowe dane osobowe

Cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży z Projektantami, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, obsługa zwrotów, obsługa skarg

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Dane adresowe

Dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Dane kontaktowe

Obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Dane o logowaniu

Weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania

Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Potwierdzenie rejestracji, wyrejestrowania, rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Historia transakcji

Utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii sprzedaży, śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku

Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Dane o płatności

Przyjmowanie i przekazywanie płatności od Was na rzecz Projektantów w związku z zawieranymi umowami sprzedaży

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Dane o dostępie

Badanie zainteresowania określonymi markami lub produktami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców

Zakres danych

Podstawa prawna

Projektanci, którzy prezentują produkty w ramach Serwisu i użytkownicy dokonujący zakupu produktów w Serwisie, będący stronami umów sprzedaży.

Podstawowe dane osobowe, dane adresowe, dane kontaktowe

Przetwarzanie danych użytkowników przez Projektantów na potrzeby realizacji umów sprzedaży, w zakresie czego Projektanci mogą być odrębnymi administratorami danych

Dostawcy usług analitycznych i marketingowych

Dane o dostępie

Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO) bądź przetwarzanie przez tych dostawców działających w charakterze odrębnych administratorów, którzy stosują własne zasady ochrony danych osobowych (Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., Awin Ltd., Awin AG)

Dostawcy usług płatniczych oraz transportowych

Podstawowe dane osobowe, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o płatności

Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO)

4. Subskrypcja newslettera

Poniżej przedstawiamy Wam jak Wasze dane mogą być przetwarzane, jeżeli zapiszecie się do newslettera:

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uzasadniony interes (o ile występuje)

Dane kontaktowe

Weryfikacja, przesyłka newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Podstawowe dane osobowe

Personalizacja newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Dane o logowaniu

Weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Potwierdzenie rejestracji, wyrejestrowania,

Dane o logowaniu

Statystyki korzystania

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Dane o dostępie

Generowanie profilu użytkownika newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Umożliwienie realizacji usługi Newslettera

Dane o dostępie

Generowanie profilu użytkownika newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Profil użytkownika newslettera

Ustalenie zainteresowań na potrzeby wyświetlania newslettera (profilowanie) i umieszczenia w nim spersonalizowanych ofert

Art. 6 ust. 1 lit. f, a RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców

Zakres danych

Podstawa prawna

Dostawcy usługi newslettera

Wszystkie wymienione w punkcie 4(a).

Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO).

5. Konkursy i akcje promocyjne

Poniżej przedstawiamy Wam jak Wasze dane mogą być przetwarzane jeżeli bierzecie udział w konkursach lub akcjach promocyjnych (w tym także w promocyjnych ankietach):

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Podstawowe dane osobowe

Identyfikacja, ustalenie wieku uczestnika

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane adresowe

Nawiązanie kontaktu

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane kontaktowe

Nawiązanie kontaktu

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

W zależności od rodzaju akcji/konkursu: odpowiedzi na pytania konkursowe, podanie określonych informacji, sposób głosowania

Weryfikacja czy zadanie konkursowe / inna czynność niezbędna do wyłonienia zwycięzcy została wykonana

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców

Zakres danych

Podstawa prawna

Dostawcy usług promocyjnych / konkursowych

Wszystkie wymienione w punkcie 5(a).

Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO).

Dostawcy usług transportowych

Podstawowe dane osobowe, dane adresowe

Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO).

6. Obserwowanie

Poniżej opisujemy w jakim sposób możemy przetwarzać Wasze dane przy wykorzystaniu technologii obserwowania w celu analizy i optymalizacji naszych usług oraz na potrzeby promocyjne.

Informacja ta obejmuje również wyjaśnienie jak przeciwdziałać lub sprzeciwić się takiemu zbieraniu danych.

a. Obserwacja w celu poprawy i ułatwienia świadczenia Usłów oraz optymalizacji wyświetlania reklam

Obserwowanie, o którym mowa poniżej polega na zbieraniu niektórych danych dotyczących korzystania z naszych Usług za pomocą cookies i innych podobnych technologii obserwowania, takich jak:

(i) cookies danych użytkownika,

(ii) cookies uwierzytelniające,

(iii) cookies bezpieczeństwa,

(iv) cookies sesyjne,

(v) cookies zapamiętujące układ interfejsu,

(vi) technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu na stronie oraz optymalizujące wyświetlanie treści marketingowych i promocyjnych (w tym także cookies Google Analytics i cookies dostarczane przez Facebooka).

Pliki te z jednej strony umożliwiają lub ułatwiają korzystanie z Serwisu, a z drugiej mogą zapewniać nam i naszym zaufanym dostawcom usług dostęp do danych analitycznych i statystycznych dotyczących korzystania z naszych usług. Informacje te mogą być wykorzystane dla prawidłowego uwierzytelnienia oraz ułatwienia korzystania z usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym względzie przetwarzamy dane w celu wykonania naszych zobowiązań umownych (a jeżeli nie jesteście zarejestrowanymi użytkownikami – w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookies oraz technologie obserwowania mogą także przekazywać nam i naszym zaufanym dostawcom usług poddane pseudonimizacji dane (tj. dane przedstawione w sposób niepozwalający na identyfikację), które mogą być następnie wykorzystane w celu zaplanowania strategii marketingowych i optymalizacji wyświetlania reklam. W tym względzie Wasze dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów).

b. Obserwacja na potrzeby spersonalizowanego newslettera

Jeżeli korzystacie z naszej usługi personalizowanego newslettera (zapisawszy się do niego przez udzielenie osobnej zgody w trakcie rejestracji lub przez zapisanie się do niego bez rejestracji), chcemy dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć Wam newsletter zawierający informacje dopasowane do Waszych osobistych zainteresowań i preferencji. W tym celu możemy wykorzystywać cookies oraz inne technologie obserwowania, które obserwują Waszą aktywność w trakcie korzystania z Serwisu i następnie przekazują te informacje naszemu dostawcy usługi newslettera. Ten natomiast następnie łączy te informacje z informacją o Waszym adresie e-mail w celu dostarczenia Wam newslettera zawierającego informacje i oferty (w tym rabaty) dopasowane specjalnie do Waszych preferencji, ustalonych w oparciu o sposób korzystania z Serwisu.

W każdym czasie możecie zrezygnować z otrzymywania tego newslettera kontaktując się z nami mailem pod adresem kontakt@showroom.pl bądź poprzez kliknięcie odpowiedniego pola znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter.

c. Wyłączenie cookies

Co do zasady możecie wyłączyć przechowywanie i wykorzystywanie cookies za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce (zazwyczaj prezentowanych w zakładkach „opcje”, „ustawienia” lub „właściwości”).

Istnieją również usługi podmiotów trzecich, które pozwalają na identyfikację i zarządzanie plikami cookies, takie jak np. www.youronlinechoices.com/pl. Przed skorzystaniem z takiej usługi sugerujemy Wam zaznajomienie się z zasadami jej świadczenia jak również z polityką prywatności jej dostawcy.

Jeżeli potrzebujecie pomocy lub dalszych informacji co do cookies, które stosujemy prosimy, abyście kontaktowali się z naszym inspektorem ochrony danych.

7. Wtyczki mediów społecznościowych

Serwis może wyświetlać wtyczki z sieci społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest, które są prowadzone przez podmioty trzecie, i które obejmują przyciski, za pomocą których wiadomości mogą być przesyłane do odpowiednich sieci społecznościowych w różnych celach, takich jak oceny, rekomendacje lub udostępnianie treści. Umieszczamy te przyciski w naszym uzasadnionym interesie obejmującym zwiększanie ekspozycji naszych Usług. Usługi są tak skonfigurowane, aby przesłanie danych miało miejsce po naciśnięciu przycisku. W takim wypadku dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostawca powiązanych z daną wtyczką usług właściwej sieci społecznościowej jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie tak przekazanych danych.

III. Prawa podmiotów danych

1. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy Wasze dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie wówczas prawo do sprzeciwienia się wobec takiego przetwarzania Waszych danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, co obejmuje także sprzeciw na profilowanie, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Macie również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Was danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Prawo do wniesienia sprzeciwu może być wykonane nieodpłatnie przez kontakt z nami:

mailem, pod adresem: kontakt@showroom.pl

telefonicznie, pod numerem 22 100 44 41

2. Prawo do sprzeciwu

Jesteście uprawnieni do uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Was dotyczące, a jeżeli tak to jesteście uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych oraz innych informacji wymienionych w art. 15 RODO.

3. Prawo do sprostowania

Jesteście uprawnieni do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Was danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO). Z uwzględnieniem celów przetwarzania, jesteście uprawnieni do żądania uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Jesteście uprawnieni do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Was danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO, a przetwarzanie nie jest niezbędne na potrzeby przewidziane art. 17 ust. 3 RODO.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jesteście uprawnieni do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków przewidzianych w art. 18 ust. 1 lit. a-d RODO.

6. Prawo do przenoszenia danych

Na zasadach przewidzianych w art. 20 ust. 1 RODO, jesteście uprawnieni do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Was dotyczące, które nam dostarczyliście oraz do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. Wykonując to uprawnienie, możecie domagać się, aby dane zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzamy Wasze dane w oparciu o zgodę, macie prawo do jej wycofania w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przed wycofaniem zgody.

8. Prawo do wniesienia skargi

Jesteście uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z punktu widzenia naszej siedziby organem tym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warsaw

Przepisy RODO mogą uprawniać Was do składania skarg także do innych organów (np. właściwych z punktu widzenia Waszego miejsca zamieszkania).