SUMMER SALE: MIN. 30% ZNIŻKI

 • Menu
 • 0
  Lista życzeń
 • Razem przed rabatem
  Razem
  Nie zawiera kosztów dostawy
  0
  Koszyk
  Mój koszyk

REGULAMIN SERWISU SHOWROOM

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

PODMIOTY

1.1.1. Administrator” oznacza spółkę SHOWROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, NIP 521-362-88-19, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000421178, o kapitale zakładowym wynoszącym 27 050 złotych;

1.1.2. Użytkownik” oznacza osobę mającą Konto w Serwisie, która zawarła Umowę Obsługi Użytkownika;

1.1.3. Projektant” oznacza osobę prezentującą Produkty w Serwisie;

1.1.4. Kupujący” oznacza Użytkownika zawierającego Umowę Sprzedaży z Administratorem;

USŁUGA

1.1.5. Serwis” oznacza portal internetowy Administratora składający się między innymi ze strony internetowej www.showroom.pl, na który mogą się składać także inne Kanały Sprzedaży, w ramach którego Użytkownicy mogą zakładać Konta Użytkowników, zapoznawać się z Produktami oraz zawierać Umowy Sprzedaży z Administratorem;

1.1.6. Produkt”oznacza towar lub usługę z branż takich jak moda, design, sztuka lub inna branża w sposób wyraźny zaakceptowana przez Administratora, prezentowany przez Projektanta w Serwisie;

1.1.7. Kanał Sprzedaży”oznacza wydzielony przez Administratora element Serwisu, w ramach którego prezentowane są Produkty; Kanałami Sprzedaży są w szczególności strony internetowe oraz aplikacje mobilne showroom.pl, kids.showroom.pl, showroom.de;

1.1.8. Konto Użytkownika” oznacza element Serwisu, wydzielony dla konkretnego Użytkownika, umożliwiający w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży jako Kupujący;

1.1.9. „Umowa Obsługi Użytkownika” oznacza umowę zawieraną zgodnie z Regulaminem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu;

1.1.10. Umowa Sprzedaży” oznacza umowę zawieraną za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, o treści określonej załącznikiem nr 1 do Regulaminu Serwisu;

UMOWA SPRZEDAŻY

1.1.11. Cena Całkowita” oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną w Kanale Sprzedaży;

1.1.12. Koszty Dostawy” oznacza koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy;

1.1.13. Karta Upominkowa” oznacza bon na okaziciela obejmujący kombinację cyfr, liter lub innych znaków, o wskazanym w jego treści nominale, z określoną datą ważności, który może być wykorzystany w celu zapłacenia całości lub części Ceny Całkowitej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych;

1.1.14. Kod Rabatowyoznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie wwyznaczonym dla tego miejscu w Serwisie powoduje udzielenie Kupującemu rabatu na zasadach określonych w Regulaminie Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych;

1.1.15. Zamówienie” oznacza składane przez Użytkownika, w sposób przewidziany w pkt. 1 załącznika nr 1 do Regulaminu Serwisu, oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

INNE

1.1.16. Regulamin Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych” oznacza załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu zawierający zasady korzystania przez Użytkowników z Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych;

1.1.17. Regulamin Serwisu” oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

1.1.18. UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Wszelkie odniesienia do punktów (pkt) Regulaminu Serwisu należy traktować jako odniesienie do punktu i jego wszystkich podpunktów, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu Serwisu.

1.3. Ilekroć w Regulaminie Serwisu posłużono się zwrotem „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub innym równoważnym, oznacza to, że wyliczenie następujące po tym zwrocie ma charakter jedynie przykładowy.

1.4. Ilekroć w Regulaminie Serwisu posłużono się sformułowaniem „prawa osób trzecich” należy przez to rozumieć jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to, czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa, takie jak: prawa autorskie, prawa ochronne na znakach towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

1.5. Ilekroć w Regulaminie Serwisu jest mowa o rachunku bankowym Administratora, należy przez to rozumieć rachunek bankowy, którego numer wyświetlany jest w Serwisie w określonym w Regulaminie Serwisu momencie korzystania z niego; jeżeli w ramach Serwisu nie wyświetla się numer takiego rachunku bankowego, należy przyjąć, że rachunkiem bankowym, o którym mowa, jest rachunek bankowy o numerze 07 2490 0005 0000 4600 6324 1875

1.6. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce należy traktować jako odniesienia do tych aktów w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.

2. INFORMACJE WSTĘPNE

2.1. Administrator umożliwia Użytkownikom dostęp do Konta Użytkownika i korzystanie z niego w oparciu o Regulamin Serwisu.

2.2. Usługodawcą usługi, o której mowa w pkt 2.1, w rozumieniu UŚUDE jest Administrator.

2.3. Do założenia i korzystania z Konta Użytkownika wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

2.4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Administratorowi lub osobom trzecim, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach świadczonej przez niego usługi. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich, o których mowa w niniejszym pkt 2.4.

2.5. Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@showroom.pl.

2.6. Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Administratora usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. ZAWARCIE UMOWY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

3.1. Umowę Obsługi Użytkownika może zawrzeć z Administratorem osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zawierać Umowy Obsługi Użytkownika w zakresie, w jakim umożliwiają to przepisy prawa.

3.2. Zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika następuje z chwilą przesłania Administratorowi formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Przesłanie formularza rejestracyjnego Administratorowi jest możliwe jedynie w wypadku, gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały wypełnione, a brzmienie Regulaminu Serwisu zaakceptowane. Przesłanie formularza rejestracyjnego następuje przez kliknięcie odpowiedniego przycisku wyświetlanego wraz z formularzem rejestracyjnym.

3.3. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika.

3.4. Zawierając Umowę Obsługi Użytkownika, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Administratorowi, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

3.5. Zawierając Umowę Obsługi Użytkownika, Użytkownik oświadcza Administratorowi, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się:

3.5.1. do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w szczególności w taki sposób, by nie naruszyć uprawnień Administratora do Serwisu ani składających się na ten Serwis elementów oraz by nie zakłócić funkcjonowania Serwisu;

3.5.2. do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta;

3.5.3. do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w Serwisie jakichkolwiek treści (w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów) naruszających prawo, Regulamin Serwisu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje (o ile będzie istniała możliwość publikowania treści w Serwisie), jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych.

3.5.4. do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży;

3.5.5. do zapewnienia, że podane przez niego dane (w tym w szczególności adres e-mail) są zgodne ze stanem rzeczywistym, a w razie zmiany tych danych do niezwłocznego powiadomienia Administratora o takiej zmianie celem ich aktualizacji;

3.5.6. do zapewnienia, że wszelkie oświadczenia złożone przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika będą prawdziwe przez cały okres jej obowiązywania;

3.5.7. do zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz dobrymi obyczajami, bez naruszania przy tym praw osób trzecich;

3.5.8. do przekazywania w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym informacji dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności dotyczących dostarczenia Produktu), ilekroć Regulamin Serwisu przewiduje przekazywanie takich informacji lub Administrator zwróci się do niego z takim zapytaniem.

3.6. Administrator jest uprawniony do przesyłania Użytkownikowi, na podane przez niego adresy e-mail, wiadomości e-mail związanych z zawartą z nim Umową Obsługi Użytkownika lub z zawartymi przez niego Umowami Sprzedaży.

3.7. Administrator informuje Użytkownika, a Użytkownik przez zapoznanie się z Regulaminem Serwisu przyjmuje do wiadomości, że:

3.7.1. na procedurę zawarcia Umowy Obsługi Użytkownika składają się czynności wymienione w Regulaminie Serwisu, w tym w szczególności czynności, o których mowa w pkt 3;

3.7.2. potwierdzenie rejestracji Użytkownika oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy Obsługi Użytkownika;

3.7.3. treść Umowy Obsługi Użytkownika jest przez Administratora utrwalana na serwerach, na których funkcjonuje Serwis;

3.7.4. Użytkownik ma dostęp do treści Umowy Obsługi Użytkownika w ramach Serwisu – zawierając ją Użytkownik powinien pobrać i utrwalić we własnym zakresie plik .pdf z treścią Regulaminu Serwisu udostępniany przez Administratora;

3.7.5. jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien niezwłocznie je poprawić, korzystając z Konta Użytkownika, lub w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, powiadomić o tym Administratora, który w takim wypadku dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, iż zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu);

3.7.6. Umowa Obsługi Użytkownika może być zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin Serwisu akceptowany przez Użytkownika.

3.8. Umowa Obsługi Użytkownika, który udzielił odpowiedniego pełnomocnictwa, może być zawarta także przez pełnomocnika będącego Projektantem w sytuacjach opisanych w Regulaminie Platformy SHWRM.

4. UMOWA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

4.1. Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy Obsługi Użytkownika Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość zawierania Umów Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Serwisu.

4.2. Korzystanie z Serwisu

4.2.1. Użytkownik może zawierać z Administratorem za pomocą Konta Użytkownika Umowy Sprzedaży dotyczące wybranych przez Użytkownika Produktu lub Produktów. Treść Umowy Sprzedaży jest załącznikiem do Regulaminu Serwisu, a jej zawarcie następuje na zasadach określonych w tymże załączniku.

4.2.2. Konto Użytkownika umożliwia mu zawieranie Umów Sprzedaży w ramach poszczególnych Kanałów Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że niektóre Kanały Sprzedaży mogą wymagać rejestracji i założenia osobnego konta; w takich wypadkach Konto Użytkownika nie będzie umożliwiało zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem takiego Kanału Sprzedaży. Administrator może dodawać nowe oraz modyfikować i usuwać już istniejące Kanały Sprzedaży; tego rodzaju działania Administratora nie stanowią zmiany Regulaminu Serwisu, chyba że zmiany takie miałyby wpływ na prawa i obowiązki Użytkowników (w takich wypadkach Administrator zastosuje procedurę przewidzianą w pkt 7 lub przed umożliwieniem korzystania z Kanału Sprzedaży przedstawi Użytkownikowi do akceptacji regulamin korzystania z takiego Kanału Sprzedaży).

4.2.3. Użytkownik może, nie nabywając jednocześnie żadnego Produktu, nabyć Kartę Upominkową. W takim wypadku do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w zakresie, w jakim dotyczy ona takiej Karty Upominkowej, należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Serwisu dotyczące Umowy Sprzedaży. Szczegółowe zasady nabywania i korzystania z Kart Upominkowych zostały zawarte w Regulaminie Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych.

4.2.4. Jeżeli Administrator będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika w związku z Umową Sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

4.2.5. W działaniu Serwisu mogą występować przerwy spowodowane awariami technicznymi lub pracami modernizacyjnymi. Administrator dołoży starań, aby przerwy w działaniu Serwisu trwały możliwie jak najkrócej.

4.3. Odpowiedzialność

4.3.1. Administrator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany, do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności do umożliwiania korzystania z dodatkowych funkcji. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu Serwisu w tym zakresie, o ile będą one niezbędne, będą przeprowadzane zgodnie z procedurą opisaną w pkt 7.

4.3.2. W najszerszym zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z nieodpłatnością Umowy Obsługi Użytkownika, odpowiedzialność Administratora za niemożność zawarcia Umowy Sprzedaży oraz za utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jest szkodą na osobie.

4.3.3. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu Serwisu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Użytkownika. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Użytkownik będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

5.1. Umowa Obsługi Użytkownika może być rozwiązana przez każdą z jej stron bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

5.2. W wypadku naruszania przez Użytkownika prawa, Regulaminu Serwisu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów albo gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Użytkownika było nieprawdziwe lub wprowadzało w błąd, Administrator będzie uprawniony do rozwiązania Umowy Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym.

5.3. W wypadku naruszania przez Administratora prawa, Regulaminu Serwisu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym.

5.4. Rozwiązanie Umowy Obsługi Użytkownika pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży i wynikające z nich zobowiązania.

5.5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Użytkownika lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane drugiej stronie, pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych:

5.5.1. dla Administratora – na adres kontakt@showroom.pl, a w razie oświadczenia pisemnego na adres Administratora wskazany w pkt 1.1.1.;

5.5.2. dla Użytkownika – na adres e-mail lub adres fizyczny podany przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mail:kontakt@showroom.pl lub pisemnie na adres Administratora i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię i nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących Serwisu.

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

6.3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: kontakt@showroom.pl.

6.4. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży powinny być przesyłane do Administratora na adres e-mail kontakt@showroom.pl.

7. ZMIANY

7.1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie Serwisu, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail. W okresie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia Użytkownik może rozwiązać Umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym (w którym to wypadku należy stosować pkt 6). Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin Serwisu w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

7.2. Zmiana Regulaminu Serwisu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu Serwisu, Umowa Obsługi Użytkownika ulegnie rozwiązaniu z upływem 14 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu Serwisu (w którym to wypadku należy stosować pkt 6), chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu Serwisu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania Umów Sprzedaży. Zmiana Regulaminu Serwisu na podstawie niniejszego pkt 7.2 obowiązuje w odniesieniu do Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu Serwisu.

7.3. Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu Serwisu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Stroną Umów Sprzedaży zawartych przez Użytkowników z podmiotami innymi niż Administrator (tj. przed wejściem w życie zmian Regulaminu Serwisu przewidujących zawieranie przez Administratora Umów Sprzedaży) pozostają te podmioty.

7.4. Zmiana danych Administratora (takich jak dane kontaktowe, dane rejestrowe, wysokość kapitału zakładowego) nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym pkt 7; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach; korespondencja oraz oświadczenia kierowane do Administratora przy użyciu nieaktualnych danych będą uważane za doręczone prawidłowo przez okres 14 dni kalendarzowych od daty przekazania Użytkownikowi takiego powiadomienia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Serwisu w brzmieniu niniejszym wszedł w życie z dniem 07.02.2020

8.2. Ilekroć w Regulaminie Serwisu lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu Serwisu) na adres e-mail Administratora wskazany w Regulaminie Serwisu, a w braku takiego adresu w odpowiednim miejscu w Serwisie, a w braku takiego adresu na adres kontakt@showroom.pl

8.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.4. Załączniki do Regulaminu Serwisu stanowią jego integralną część.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Umowa Sprzedaży
 2. Regulamin Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych
 3. Formularz Odstąpienia
 4. Polityka Prywatności
 5. Obsługa Zwrotów

 

 

Pobierz Regulamin w PDF >>